Våra grundläggande principer för integritetsskydd är att:

 • inte samla in mer information än nödvändigt
 • inte spara information längre än nödvändigt
 • inte använda data för något annat än i det avsedda syftet

Vi ansvarar för att de personuppgifter vi samlar in från våra kunder eller samarbetspartner är:

 • adekvata och relevanta
 • korrekta och aktuella

För att registrera personuppgifter första gången måste vi ha den registrerades samtycke.

Den registrerade har rätt att:

 • ge samtycke/Komma åt sina personuppgifter
 • få felaktig personlig information rättad
 • få sina personuppgifter raderade
 • motsätta sig användning av personuppgifter för direkt marknadsföring
 • motsätta sig användning av personuppgifter för automatiserat beslutsfattande/profilering
 • flytta personliga data
 • rätt till begränsning av personuppgifter

Den registrerade kan när som helst återkalla sitt samtycke, varefter databehandling inte längre kan göras om det inte finns någon rättslig grund för fortsatt behandling.

Personuppgifter får endast lämnas ut till tredje part om det är nödvändigt att uppfylla skyldigheter enligt lag eller avtal eller om det ges ett medgivande för detta.

OBS! Personuppgifter i ett kundregister kan behandlas utan kundens medgivande om det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med kunden eller för att kunna utföra något som kunden har begärt.

 Personuppgifterna lagras på säkra servrar, skyddade med lösenord och/eller genom kryptering så länge det är nödvändigt eller tills kunden begär att de raderas.

Eventuella personuppgiftsbrott rapporteras till Datainspektionen inom 72 timmar.

Den registrerade informeras om personuppgiftsbrott om det finns allvarliga risker för diskriminering, ID-stöld, bedrägeri eller ekonomisk stöld.

N-vet tar ansvar för att hantera kunders och samarbetspartners personuppgifter enligt GDPR.