Höst och installning

Höst och installning innebär att betessäsongen är över och nötkreaturen skall stallas in. En god tillväxt under betessäsongen kan delvis förloras under stallperioden på grund av angrepp av endo- eller ektoparasiter.

Förekomst av ektoparasiter är inte alltid lätt att upptäcka under betesperioden men det ligger i sakens natur att viss mängd smitta överlever sommarklimatet. När djuren väl tas in i stallmiljö får man en kraftig uppförökning av smittan. Därmed riskeras förluster både i form av försämrad tillväxt och avdrag för nedsatt kvalitet av hudarna.

Kalvar och ungdjur har ännu inte fått tillräcklig immunitet mot Ostertagia och övriga magmaskar, och har vid installning med stor sannolikhet en alltför stor börda av parasitens larver i körtelkryptorna i löpmagen. En aktivering av dessa larver kan orsaka kostsamma störningar senare under stallperioden.

I detta skede kan det vara klokt att ha en nära dialog med sin veterinär för att tillsammans finna bra strategier för att minimera risk för parasitsmitta.