Norocarp

Norocarp (Rx) – ett generikum till Rimadyl Vet

Karprofen som injektion, tablett och tuggtablett, NSAID.

 

Sedan maj 2012 finns Norocarp även som tuggtablett i 20, 50 och 100 mg.

Hund och Katt: Injektion

Indikation: För behandling av postoperativ  smärta hos hund och katt.

Tack vare en patenterad formulering är Norocarp vet injektion, karprofen 50 mg/ml, lättflytande och enkelt att administrera. Norocarp vet injektion „ finns i 20 ml ƒ flerdosƒ flaskor. Stabil vid rumstemperatur,  kräver ej kylskåpsförvaring.

Hund: Tablett och Tuggtablett

Indikation: Antiinfl ammatorisk och analgetisk behandling av sjukdomar i muskulatur, leder och skelett hos hund samt vid behandling av post-operativ smärta hos hund.

Varning & försiktighet

Ska ej ges till dräktiga tikar då studier saknas. Karprofen passerar över till mjölk och ska ej ges till lakterande tikar.

Överskrid ej rekommenderad dos.

Elimineringstiden för NSAID, inklusive karprofen, är längre hos katt än hos hund och det terapeutiska fönstret smalare.

Kontraindikationer

Tablett får EJ används ej till katt.

Skall inte användas till djur som lider av hjärt-, lever- eller njursjukdom eller gastrointestinala störningar, där det föreligger risk för gastrointestinala sår och blödningar, eller överkänslighet mot carprofen eller något annat NSAID eller mot något av hjälpämnena ingående i produkten. Som för andra NSAID föreligger en risk, om än sällsynt, för biverkningar i form av njurskador eller idiosynkratisk hepatit.

Ges ej efter kirurgi där avsevärd blodförlust konstaterats.

Injektion skall ej ges upprepade gånger till katt.

Skall ej ges till katter yngre än 5 månader eller hundar yngre än 10 veckor.

Samtidig behandling med potentiellt nefrotoxiska medel bör undvikas.

Atc-kod: QM01AE91, senaste översyn av spc: Tablett 2010-10-12 , Tuggtablett: 2011-11-24, Injektion 2014-11-07.

Publ: 2016-05-12