Avmaskning av häst

hast44

Betessäsongen erbjuder för många hästar en härlig period, som är värdefull för hästens fysiska och mentala hälsa samt för den unga hästens utveckling.

Allt vore väl frid och fröjd om inte hästarna just under denna period infekteras av inälvsparasiter.

Beteshagarna smittas av infekterade hästar vars träck innehåller parasitägg. Dessa utvecklas till infektionsdugliga larver som hästarna får i sig när de betar. Så med andra ord: Hästen smittar betet och betet smittar hästen. Målet är alltså att erbjuda de betande hästarna så parasitfria beten som möjligt. Genom olika åtgärder kan man reducera förekomsten av smittfarliga larver på betena till en låg nivå.

Det gäller att planera utnyttjandet av marker och planera betena för att minimera antalet parasitlarver i gräset. En gammal tumregel är 1 häst per tunnland.

Några exempel på åtgärder med vilka man kan förebygga, så att smittrycket blir så lågt som möjligt:

  • Skilj på vinter- och sommarfållor. Låt aldrig hästen gå i samma hage året om.
  • Växelbetning med tex nöt. De flesta parasiter infekterar endast ett djurslag tex häst eller nötkreatur. Smittrycket reduceras således för såväl hästarna som nötekreaturen.
  • Ju fler hästar per ytenhet desto mer ökar smittrycket på betet.
  • Ni som släpper hästarna i rasthagar – tag för vana att ta bort träcken några gånger per vecka – ett enkelt sätt att hålla smitttrycket nere.
  • Om betena blir alltför nedsmittade – plöj upp dem eller låt dem vila åtminstone ett år.

Avmaskning – en förebyggande åtgärd

Det är svårare och mer kostsamt att bota sjukdomar än att förebygga dessa. Detta gäller i högsta grad även skador orsakade av parasiter. Ett strategiskt avmaskningsprogram är utformat efter lilla blodmaskens livscykel och syftar till att förhindra att nya ägg kommer ut på betet. Avmaskning dödar vuxna äggproducerande parasiter och förekomst av ägg i träck upphör. Perioden efter avmaskning tills ägg åter ses i träcken är avgörande för bestämning av intervallen för avmaskning. Dessa skiljer sig mellan olika preparat. Ivermectin förhindrar utskiljning av ägg av lilla blodmasken 8 veckor efter avmaskning.

Allmänna behandlingsrekommendationer med ivermectin-baserad pasta Vuxna hästar 2-3 dagar före betessläppning samt därefter med 8 veckors intervall under betessäsong. Om ingen direkt betessläppning sker, bör man avmaska i mitten av maj, juli och september.

Föl och unghästar Föl avmaskas mot spolmask vid 8 och 16 veckors ålder och därefter som övriga hästar. Unghästen avmaskas även i januari/februari mot spolmask. I vissa stuterimiljöer utgör infektion med spolmask ett svårbemästrat problem. I dessa fall rekommenderas monitorering av smittläget med hjälp av regelbundna träckprovsundersökningar som stöd för bestämning av tidpunkt för avmaskning och val av preparat.

Dräktiga ston Dräktiga ston kan avmaskas med de flesta avmaskningsmedel.

Ytterligare råd:

  • Samtliga hästar bör avmaskas samtidigt och med avmaskningsmedel ur samma preparatgrupp.
  • Nytillkomna hästar skall vara avmaskade 2-3 dagar före utsläpp.
  • Behandlingen kan behöva upprepas med bestämda behandlingsintervall under betesperioden. Detta gäller framförallt om betesarealen per häst är liten samt om hästar från olika stall sambetar periodvis. Om du använder ivermectin-baserade avmaskningsmedel skall du avmaska var 8:e vecka för att förhindra äggutkiljning på betet.

God beteshygien, ett strategiskt avmaskningsprogram samt ett effektivt avmaskningsmedel minskar risken för parasitrelaterade skador och bidrar till en sund utveckling samt god prestationsförmåga hos Dina hästar. Strävan är att nå en rimlig balans mellan parasit och värddjur. Vid träckprovsanalys räknas antal ägg per gram träck. Den lilla blodmasken kan utskilja ägg i träcken redan 6 veckor efter infektion; således under innevarande betessäsong. Den stora blodmasken, hästens farligaste parasit, utskiljer dock inte ägg förrän 6-9 månader efter infektion. Detta innebär att infektion under betessäsongen kan avslöjas med träckprovsanalys först följande vår då maskarna blivit könsmogna och utskiljer ägg.