Ultrapen Vet (Rx)

Ultrapen vet (Rx)

Injektionsvätska, suspension till nöt, svin och får.

Ultrapen vet är ett bensylpenicillin med förlängd verkan. Genom slowrelease kan injektionsintervallen förlängas, olika beroende på aktuella mikroorganismers MIC värde.

 

Indikationer:

Nöt: luftvägsinfektioner orsakade av Pasteurella multocida, Histophilus somnus, Mannheimia haemolytica. Mastit orsakad av Streptokocker, Stafylokocker samt Acranobacterium pyogenes. Klövspaltsinflammation orsakad av Fusobakterium.

Svin: luftvägsinfektioner orsakade av Pasteurella multocida och actinobacillus pleuropneumoniae. Rödsjuka, juverinfektioner orsakade av Acranobacterium pyogenes. Infektioner orsakade av Streptococcus suis.

Får: luftvägsinfektioner orsakade Mannheimia haemolytica och Pasteurella multocida och mastit orsakad av Stafylokocker.

Dosering nöt, svin och får

1 ml/10 kg kroppsvikt motsvarande 30 mg/kg, intramuskulärt (volym per injektionsställe: Nötkreatur: 20 ml, Svin: 5-10 ml, Får: 5 ml).

Intervall 48 timmar: Bakterier med MIC 0,12 mg/l Streptokocker, Staphylokocker, Fusobacterium necrophorum, Erysipelothrix rhusiopathiae.

Intervall 24 timmar: Bakterier med MIC i intervallet 0,25 – 1,0 mg/l, Pasteurella multocida, Histophilus somnus, Mannheimia haemolytica, Actinobacillus pleuropneumoniae.

Ultrapen vet – FASS Djurläkemedel

kända

KarensKött och slaktbiprodukter:

Nöt 28 dagar

Svin 14 dagar

Får 28 dagar

Mjölk:

Nöt 4 dagar

Får 4 dagar

Kontraindikationer

Skall inte användas vid överkänslighet mot penicillin eller mot något av ingående hjälpämnen.

Ej intravenöst.

Kontraindicerat till små gnagare såsom marsvin, gerbiler och hamstrar eller till kaniner.

 

Förvaring: Rumstemperatur

Hållbarhet: 3 år

Förpackningar: Glasflaska om, 1 x 100ml, 6 x 100 ml, 12 x 100 ml, 24 x 100 ml.

Atc-kod: QJ01CE09, Senaste översyn av SPC 2013-05-24.

Publ: 2016-05-12