Spotinor (Rx)

Spotinor® behandlar och förebygger angrepp av löss och flugor hos nöt & får.

Spotinor® behandlar och förebygger angreppav fästingar, löss, stora fårlusen och sårflugor hos får.

– Spotinor® innehåller som aktiv ingrediens Deltametrin , en syntetisk pyretroid.

Den tillhör andra generationens pyretroider med förbättrad stabilitet, minskad känslighet

för nedbrytning av solljus och biologisk nedbrytning samt med en ökad insekticid verkan.

– Deltamethrin är ett potent nervgift för insekter och ger en ”knock out” effekt.

Användning av Spotinor®

Enkel dosering:

– 10 ml till nöt

– 5 ml till får

– 2,5 ml till lamm (under10 kgeller 1 månads ålder)

– Administrera en engångsdos med den speciella tryckförpackningen med graderad doskopp eller Pour on pistolen, på ryggens mittlinje mellan skuldrorna.

– Vid angrepp av sårflugor hos får, applicera direkt på larvinfekterade områden så fort som angreppen upptäckts. En behandling avdödar snabbt alla larver. Vid långt gångna angrepp rekommenderas att klippa missfärgad ull innan behandling

Till dom större förpackningarna, 1 & 2,5 Liter krävs en Doseringspistol, v-nr 763287. Finns på ditt apotek.

Flugbekämpning – varför?

Okontrollerad förekomst av flugor kan medföra:

 • reducerad mjölkproduktion
 • ökad risk för sommar-mastit
 • nedsatt avvänjningsvikt
 • nedsatt reproduktionförmåga
 • försämrad ullkvalitet
 • påverkad djurvälfärd

Flugbekämpning – när?

Olika flugarter är aktiva under varierande tider på året.

Flugsäsongen börjar redan i maj och pågår till september. Då krävs regelbunden behandling för att hålla flugpopulationerna under kontroll och förhindra besvärande angrepp. Vid för sent insatt behandling hinner flugpopulationerna bli så kraftiga att det blir betydligt besvärligare att kontrollera dess skadeverkningar. För bästa resultat bör man börja behandla tidigt på säsongen. Behandla en gång per månad under flugsäsongen.

Andra ektoparasiter hos får

Stora fårlusen

Är egentligen inte en lus utan en lus-fluga som irriterar djuren och skadar ullen. Denna parasit finns bara hos får och spenderar hela sitt liv på värddjuret.

Fästingar

Tre stadier av fästingens livscykel kräver att parasiten suger blod för fullbordad utveckling. Blodförlusten kan leda till anemi vid kraftiga angrepp. Därtill kommer risken för överföring av infektioner och nedsatt ullkvalitet.

Löss

Angrepp av löss ses vanligen under vintermånaderna när ullen är som tätast. Lössen spenderar hela sin livscykel hos värddjuret och kan orsaka omfattande skador på ullen och minska foderintaget på grund av irritation och klåda.

Andra ektoparasiter hos nöt

Löss

Löss är främst ett problem hos installade djur och då vanligen under vintermånaderna. Blodsugande löss kan orsaka anemi vid kraftiga angrepp medan bitande löss orsakar intensiv klåda som i sin tur leder till nedsatt foderutnyttjande, minskad tillväxt och mjölkproduktion.

Förutom att parasiterna orsakar skada på hudarna utgör de också ett djurvälfärdsproblem.

Särskilda varningar för respektive djurslag.

Försiktighet bör vidtas för att undvika följande metoder eftersom de ökar risken för uppkomst av resistens:

 • Alltför frekvent användning av läkemedel av samma klass under längre tid
 • Underdosering, vilket kan bero på felaktiguppskattning av vikt, bristande hantering av produkten eller brist på kalibrering av doseringsapparaturen
 • Om kliniska symptom inte upphör efter behandling bör diagnosen revideras.

Särskilda försiktighetsåtgärder vid användning

 • Endast för utvärtes bruk.
 • Applicera inte på eller nära djurets ögon eller slemhinnor.
 • Försiktighet bör vidtas för att förhindra slickning
 • Undvik att använda produkten under extremt varmt väder
 • Säkerställ tillgång till dricksvatten
 • Produkten skall endast administreras på oskadadhud då toxicitet är möjlig på grund av absorbtionfrån stora hudskador. Lokal irritation kan inträffaefter behandling på hud som redan angripits.

Till användaren:

Råd om klinisk behandling är tillgängligt från Giftinformationscentralen.

Försiktighetsåtgärder för personer som administrerar produkten till djuret;

 • Personer med känd överkänslighet bör ej hantera produkten.
 • Tvätta omedelbart bort eventuellt stänk på huden. Använd tvål och vatten.
 • Vid kontakt med ögonen, spola genast med rikligt med vatten och kontakta läkare.
 • Produkten innehåller deltametrin som kan orsaka stickningar, klåda och flammig rodnad på exponerad hud.

Kontraindikaitoner

Använd inte på konvalescenta eller sjuka djur. Använd inte vid känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller något hjälpämne.

Hundar och katter, som inte är målarter kan leda till neurotoxiska biverkningar (ataxi, kramper, darrningar) och matsmältningsbiverkningar (hypersalivation, kräkningar). Dessa kan vara livshotande.

Karens

Nötkreatur:

Kött och slaktbiprodukter: 17 dagar.

Mjölk: Noll timmar.

Får:

Kött och slaktbiprodukter: 35 dagar.

Mjölk: Ej tillåtet för användning till tackor som producerar mjölk för humankonsumtion.

Atc-kod: QP53AC11, Senaste översyn av SPC 2014-11-12.

Publ: 2016-05-12