Loxicom för stordjur

Loxicom (Rx) 20mg/ml – Ett generikum till Metacam®

Meloxikam 20 mg injektionsvätska lösning. Antiinflammatoriskt och antireumatiskt medel, NSAID

 https://media.n-vet.se/2012/12/loxicom-stordjur-bild.jpg

Indikation:

Nötkreatur: För användning vid akuta luftvägsinfektioner tillsammans med lämpligt antibiotikabehandling
för att reducera kliniska symtom. För användning vid diarre i kombination med oral rehydreringsbehandling
för att reducera kliniska symtom hos kalvar. Som understödjande terapi vid behandling av akuta mastiter, i
kombination med antibiotika behandling.
Svin: För användning vid icke-infektiösa störningar i rörelseapparaten för att reducera symtom av hälta och
inflammation. Som understödjande terapi vid behandling av puerpal septikemi och toxinemi
(mastit-agalakti-syndrom) tillsammans med lämplig antibiotikabehandling.
Häst: Inflammationsdämpande och smärtstillande vid såväl akuta som kroniska muskuloskeletala
sjukdomstillstånd.

Dosering:

Nöt: subkutant eller intravenöst 0,5mg meloxicam/kg kroppsvikt
Svin: Intramuskulärt 0,4mg meloxicam/kg kroppsvikt
Häst: Intravenöst 0,6mg meloxicam/kg kroppsvikt

Kontraindikationer

Skall inte användas till hästar yngre än 6 veckor.  Djur med nedsatt lever-, hjärt-, eller njurfunktion och blödningsrubbningar skall ej behandlas. Detsamma gäller om det förekommer tecken på gastrointestinala sår och blödningar. Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne. Vid diarré hos nötkreatur skall djur yngre än 1 vecka ej behandlas.

Karenstid

Nötkreatur: Kött och slaktbiprodukter: 15 dygn Mjölk: 5 dygn.
Svin: Kött och slaktbiprodukter: 5 dygn.
Häst: Kött och slaktbiprodukter: 5 dygn, tävlingskarens 14 dygn.

Ej tillåtet för användning till lakterande ston som producerar mjölk för humankonsumtion.

 

 

Atc-kod: QM01AC06, senaste översyn av spc: 2015-03-12
Publ: 2016-05-12