Enrofloxacin

Enrofloxacin N-vet (Rx)

100 mg/ml enrofloxacin, injektionsvätska, lösning till nöt

För behandling av luftvägsinfektion hos nötkreatur orsakad av Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni och Mycoplasma spp. i fall där klinisk erfarenhet, om möjligt tillsammans med resistensbestämning, talar för att enrofloxacin är den lämpligaste behandlingen.

Dos och administreringssätt

För att säkerställa korrekt dosering och därmed undvikande av underdosering, bör djurets kroppsvikt bestämmas så noggrant som möjligt.

Dosering och behandlingstid

Vid behandling av respirationssjukdomar hos nöt: subkutan administration  7,5 mg/kg kroppsvikt (7,5 ml per 100 kg kroppsvikt) som engångsdos.  Högst 15 ml skall administreras på ett och samma subcutana injektionsställe.

Kontraindikationer

Enrofloxacin skall inte användas som profylax. Skall inte användas när störningar i brosktillväxt föreligger eller skador på rörelseapparaten särskilt på leder belastade pga funktion eller kroppsvikt.

Karenstider

Kött och slaktbiprodukter: 14 dagar. Mjölk: 84 timmar

Atc-kod: QJ01MA90, senaste översyn av spc: 2011-01-21

Publ: 2016-05-12