Cartrophene

Cartrophen (Rx)

För behandling av degenerativ ledsjukdom (OA) hos hund

Cartrophen innehåller Natriumpentosanpolysulfat 100 mg/ml (Na-PPS) och är ett läkemedel som lindrar symptom vid osteoartrit/osteoartros (OA) genom att påverka själva sjukdomsprocessen och klassas därmed som en Disease Modifying Osteoartritis Drug (DMOAD).

          

Na-PPS verkar bl.a. genom att normalisera regleringen av en rad enzymer, enzyminhibitorer och tillväxtfaktorer. Cartrophen vet är inte ett NSAID men har i jämförande studier visats likvärdigt med eller bättre än vissa NSAID vid behandling av smärta hos hund med OA. Effekten sätter in 1-2 veckor senare än NSAID och tillskrivs preparatets påverkan på sjukdomens patogenes.

https://media.n-vet.se/2012/12/cartrophen-3.jpg

Leden

Kroppens leder är beklädda med brosk som tillsammans med ledvätskan erbjuder möjlighet till nästan friktionsfria rörelser och belastning utan att energi absorberas. För upprätthållandet av denna funktion krävs en kontinuerlig omsättning och nybildning av broskvävnad och synovia. Mekaniska skador eller metaboliska störningar kan rubba balansen och ge upphov till degenerativa förändringar med nedbrytning av brosk och infl ammation i ledkapsel som följd.

https://media.n-vet.se/2012/12/cartrophen-stor.jpg

Osteoartrit – primär eller sekundär

Primär OA är en geriatrisk sjukdom, som ofta inte föregåtts av ett akut kliniskt stadium av artrit. Med stigande ålder sker en rad förändringar i kroppen, bland annat sker förändring i kompositionen av broskvävnad, ämnesomsättning och inte minst fysisk aktivitet. Därtill kommer olika former av metaboliska störningar/sjukdomar, som kan medverka vid uppkomst av tillståndet.

Sekundär OA föregås av någon form av skada i leden eller som följd av långvarig felaktig belastning. Så leder t.ex korsbandsskador i allmänhet till degenerativa förändringar och används därför som modell vid forskning kring OA. Den utlösande skadan behöver dock inte vara omfattande utan en mindre perforation av ledkapseln kan räcka för att initiera degenerativa förändringar i leden.

Degenerativa ledförändringar benämns idag oftast Osteoartrit/osteoartros (OA) i internationell litteratur.

Smärta vid OA

Smärta är ett dominerande symptom vid OA. I tidigt skede främst vid rörelse men allt eftersom sjukdomen framskrider tilltar även smärtan vid vila. Hanteringen av smärta har därför kommit att utgöra en viktig del i behandling av OA. Effektiva läkemedel finns idag för kontroll av smärta. Den skyddande roll som smärta spelar måste emellertid beaktas för att tillståndet inte skall förvärras, t.ex. vid korsbandsskada, övertänjning/partiell ruptur. Symptomatisk behandling av smärta bör därför åtföljas av råd om restriktivitet beträffande fysisk aktivitet.

Vanliga förändringar vid OA hos hund

Förändringar i broskvävnadens struktur och funktion förändring i sammansättning av och försämrade egenskaper hos synovia inflammatoriska förändringar i ledkapsel och subchondral benvävnad, rubbningar i det fibrinolytiska systemet med trombosering av blodkärl i subchondral benvävnad och ledkapsel.

Dessutom ses ofta svår smärta vid rörelse och i framskridet stadium även vid vila.

Cartrophen verkar bland annat genom att hindra nedbrytning av brosk samt stimulera nybildning av broskmatrix och synovia.

Na-PPS stimulerar bildningen av proteoglykan och dess inkorporering i broskmatrix, hämmar proteolytiska enzymer som verkar nedbrytande på brosk, stimulerar frisättning av tillväxtfaktorer nödvändiga för tillväxt av brosk samt har en anabol effekt på fibroblaster i synovialmembranet, vilket leder till ökad produktion av hyaluronsyra (Rogachefsky, RA. Et al.1993. Osteoartritis Cart, 1:105-114).

Förbättra perfusionen av ledens vävnader

Na-PPS ökar fibrinolysen genom att stimulera frisättande av ”tissue plasmin activator” och plasma lipas. Följden blir förbättrad genomblödning genom att fibrin och lipidkoagel upplöses (Ghosh,P et Cheras, PA. 2001. Best Pract.Res.Clin.Rheumatol. 15 (5):693-710).

https://media.n-vet.se/2012/12/catrophen-4.jpg

Har en potent smärtlindrande effekt

Na-PPS är inget analgetikum men smärtlindringen efter 4 veckors behandling med Na-PPS har i kliniska jämförande studier befunnits likvärdig eller bättre än den efter behandling med vissa NSAID. Effekten sätter in något långsammare men kvarstår under en längre period, och tillskrivs preparatets effekt på sjukdomens patogenes (Smith, JG. Et al. 2001. Osteoarthritis Cart.9 (Suppl.B) :21-22).

https://media.n-vet.se/2012/12/catrophen-verkar.jpg

Användning

Cartrophen vet, injektionsvätska, lösning  100 mg/ml, injiceras subcutant (1 ml per 33 kg kroppsvikt motsvarande 3 mg Na-PPS per kg), 4 gånger med 5-7 dagars intervall. Noggrann dosering är av vikt. För hög eller låg dos ger suboptimal effekt.

Effekten av behandlingen kvarstår ½-1 år. Tidigt insatt behandling ger förbättrad prognos.

Cartrophen vet har hög säkerhet. Biverkningar i form av kräkningar 5-15 minuter efter injektion har rapporterats liksom viss form av nedstämdhet dygnet efter behandling (Hannon, RL.et.al. 2003.J.Small.Anim. Pract. 44 (5):202-208).

Cartrophen vet har endast temporär effekt på koagulationen. Från 2 till 8 timmar efter injektion av 3 mg/kg ses hos hund en ökning i aktiverad partiell tromboplastintid (aPTT) medan PT ligger kvar inom normala värden. Behandling av hundar med påvisad defekt hemostasmekanism bör dock undvikas (Maff rand, J-P. et.al. 1991.SeminThromb. Hemost. 17(Suppl.2):186-198).

Kontraindikationer

Ökad blödningsbenägenhet, inducerad av läkemedels­behandlingen eller på annat sätt förvärvad eller kongenital störning i hemostasmekanismen. Planerad kirurgi bör ej utföras under behandlingsdagen.

Tävlingskarens

Hund 28 dagar (häst 14 dagar).

Förpackningsstorlek

10 ml glasflaska

 

Atc-kod: QM01AX90, senaste översyn av spc: 2012-03-27

Publ: 2016-05-12