Santiola

Santiola vet (klosantel)

Santiola vet 50 mg/ml injektionsvätska för subkutan injektion hos nöt och får.

För behandling av leverflundra, gastrointestinala nematoder och artropoder, förutsatt att dessa är känsliga för klosantel Dos 1ml/10 kg kroppsvikt för Fasciola hepatica, Haemonchus contortus och Haemonchus placei.

Administreringssätt:

Nöt: subkutan användning

Får: subkutan användning

För säkerställande av korrekt dos bör kroppsvikten bestämmas så noggrant som möjligt. Vid injektion av stora volymer (mer än 20 ml) ska den totala volymen delas upp på halsens båda sidor. Överskrid inte 20 perforeringar per injektionsflaska. Om fler än 20 perforeringar är nödvändigt rekommenderas användning av uppdragningskanyl. Om behandlingen ska upprepas måste ett 11-veckors behandlingsintervall säkerställas för att undvika ackumulering av restprodukter.

För dosering och exakt indikation se www.fass.se.

Karenstider

Nöt och får: kött och slaktbiprodukter: 77 dagar

Ej godkänt för användning till lakterande kor som producerar mjölk för humankonsumtion, inklusive under sinperiod. Använd inte till dräktiga kvigor som ska producera mjölk för humankonsumtion under den sista trimestern före förväntad nedkomst.

Ej godkänt för användning till lakterande tackor som producerar mjölk för humankonsumtion, inklusive under sinperiod. Använd inte inom 1 år före första lamning hos tackor som ska producera mjölk för humankonsumtion.

Kontraindikationer

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot någotav hjälpämnena.

 

Datum för översyn av produktresumén: 2018-01-26

För ytterligare information se Fass.se. Läs bipacksedeln före använning