Dorbene

Dorbene (Rx) – ett generikum till Domitor

Medetomidin, injektionsvätska, lösning  1 mg/ml, 10 ml.

Indikation:

– Hund och katt. Sedering för att underlätta handhavandet av djuret.
Premedicinering inför generell anestesi.
– Katt: I kombination med ketamin för generell anestesi vid mindre, korta kirurgiska ingrepp.

                                    

Hund

SEDERING
Dos av Dorbene: 0,1-0,8 ml/10 kg (10-80 µg/kg medetomidin). För sedering av små hundar krävs mer medetomidin per kg kroppsvikt än för större hundar. Stressade hundar och katter kräver högre dos. Intravenös administration ger kortvarig men stark analgetisk effekt. Vid i.v. reducerad dos.

DJUP SEDERING/ANESTESI
Dorbene är lämplig som premedicinering i samband med anestesi. Dos Dorbene 0,1-0,4 ml/10 kg, beroende på vilken typ av annan medicinering som ges. Dosen anestesimedel skall reduceras p.g.a. medetomidinets potentierande effekt. Graden av reducering varierar från 50-90%. Vänta 10 minuter efter administrering av Dorbene, innan anestesimedel ges.

Dorbene – Butorfanol (10 mg/ml)
Dorbene 0,1-0,3 ml/10 kg (10-30 µg/kg medetomidin) + Butorfanol 0,1-0,2 ml/10 kg (0,1-0,2 mg/kg butorfanol). Intramuskulärt eller intravenöst. Effekten varar 20-30 minuter.

Dorbene + l-metadon (10 mg/ml)
Dorbene 0,2-0,4 ml/10 kg (20-40 µg/kg medetomidin)+ l-metadon 0,1-0,2 ml/10 kg i.m. (0,1-0,2 mg/kg). Effekten varar i 20-30 minuter. Opioider har en respirationshämmande verkan. Samtidig användning av Dorbene medför ökad risk för hypoxi, varför syrgastillförsel rekommenderas.

Dorbene – ketamin (50 mg/ml)
Dorbene 0,2-0,6 ml/10 kg (20-60 µg/kg medetomidin) + ketamin 0,8 ml/10 kg (4 mg/kg ketamin). I.m. eller i.v. Dorbene och ketamin kan ges i samma spruta. Effekten varar 30-40 minuter.

Dorbene – thiopental
Dorbene 0,2-0,6 ml/10 kg (20-60 µg/kg medetomidin) + thiopental 3-5 mg/kg i.v. Effekten kvartstår 10-15 minuter. Dorbene – propofol (10 mg/ml) Dorbene 0,2-0,6 ml/10 kg (20-60 µg/kg medetomidin) + propofol 1-2 ml/10 kg (1-2 mg/kg) i.v. Effekten kvarstår 5-20 minuter.

Katt

SEDERING
Dos av Dorbene: 0,05-0,15 ml/kg (50-150 µg/kg medetomidin).

DJUP SEDERING/ANESTESI
Dorbene är lämplig som premedicinering i samband med anestesi. Dosen anestesimedel skall reduceras p.g.a. medetomidinets potentierande effekt. Graden av reducering varierar från 50-90%. Vänta 10 minuter efter administrering av Dorbene, innan anestesimedel ges.

Dorbene – ketamin (50 mg/ml)
Dorbene 0,4-0,5 ml/5 kg (80-100 µg/kg medetomidin) + ketamin 0,5-0,75 ml/5 kg s.c., i.v. (5-7,5 mg/kg). Dorbene och ketamin kan ges i samma spruta. Effekten kvarstår 20-30 minuter. För ingrepp som tar längre tid upprepas administreringen genom att ge ½ dos Dorbene och ½ dos ketamin.

Dorbene – thiopental
Dorbene 0,4-0,5 ml/5 kg (80-100 µg/kg medetomidin) + thiopental 3-5 mg/kg i.v. Effekten kvartstår 10-15 minuter. Anestesimedlet för induktion ges före intubering om djuret behöver anslutas till enhet för inhalations anestesi.

 

Kontraindikationer

Får inte användas till djur med:  Allvarlig kardiovaskulär sjukdom eller respiratorisk sjukdom, lever- eller njursvikt. Mekaniska störningar i matsmältningskanalen (torsio ventriculi, inkarcerering,matstrupshinder). Diabetes mellitus eller cocktillstånd, utmärgling eller allvarlig kraftlöshet.

Får inte användas samtidigt med sympatomimetiska aminer eller i fall av känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Ej heller hos djur med ögonproblem där en ökning av ögontryck är skadligt.

Atc-kod: QN05CM91, senaste översyn av spc: 2014-12-09

Publ: 2016-05-12